കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yokel+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യോകെൽ
  • നാമം :Noun

   • ഗ്രാമീണന്‍
   • അപരിഷ്‌കൃതന്‍
X