കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Yom kippur+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യാമ് കിപർ
    • നാമം :Noun

      • അന്ത്യവിധി കല്‍പ്പനാദിനം
X