കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yonder+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യാൻഡർ
   • ആ കാണുന്നിടത്ത്‌
   • അങ്ങ്
   • അങ്ങകലെയായി
  • നാമം :Noun

   • അങ്ങ്‌
   • അക്കാണുന്നിടത്ത്
   • അങ്ങോട്ട്
  • വിശേഷണം :Adjective

   • അക്കാണുന്ന
   • അങ്ങകലെ കാണുന്ന
   • അക്കാണുന്നിടത്ത്‌
   • നാതിദൂരത്ത്‌
   • അങ്ങ്
   • അക്കാണുന്നിടത്ത്
   • നാതിദൂരത്ത്
  • അവ്യയം :Conjunction

   • അതാ
   • അവിടെ
X