കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Yore+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യോർ
   • പണ്ട്‌
  • നാമം :Noun

   • പുരാ
   • മുന്‍കാലത്ത്‌
   • പണ്ടു പണ്ട്
  • ഉപസര്‍ഗം :Preposition

   • പൂര്‍വ്വം
X