കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. You may save your pains+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യൂ മേ സേവ് യോർ പേൻസ്
   • വിഷമിക്കേണ്ട
  • ഭാഷാശൈലി :Idiom

   • നിങ്ങള്‍ പാടുപെട്ടിട്ടു വിശേഷമില്ല
X