കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. You never can tell+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യൂ നെവർ കാൻ റ്റെൽ
      • എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്നു ആര്‍ക്കും പറയാനാവില്ല
X