കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Younder-world+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • നാമം :Noun

      • പരലോകം
      • മരണശേഷം നാം പോകുമെന്ന്‌ വിശ്വസിക്കുന്നസ്ഥലം
X