കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Young and old+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യങ് ആൻഡ് ഔൽഡ്
   • എല്ലാവരും
   • ബാലന്മാര്‍ മുതല്‍ വൃദ്ധന്മാര്‍ വരെ
  • നാമം :Noun

   • ആബാലവൃദ്ധം
X