കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Young at heart+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യങ് ആറ്റ് ഹാർറ്റ്
    • ക്രിയ :Verb

      • പ്രായമായെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരെപ്പോലെ പെരുമാറുക
X