കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Young deer+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യങ് ഡിർ
    • നാമം :Noun

      • ഇളമാന്‍
X