കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Young plantain+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യങ് പ്ലാൻറ്റൻ
      • വാഴത്തൈ
X