കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Young turk+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യങ് റ്റർക്
   • യുവതുര്‍ക്കി
  • നാമം :Noun

   • രാഷ്‌ട്രീയപാര്‍ട്ടിയിലെ റിബല്‍
X