കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Young woman+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യങ് വുമൻ
  • നാമം :Noun

   • യുവതി
   • ചെറുപ്പക്കാരി
X