കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Younger sister+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    യങ്ഗർ സിസ്റ്റർ
    • നാമം :Noun

      • ഇളയ സഹോദരി
X