കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Youngish+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • വിശേഷണം :Adjective

   • ഒരു വിധം പ്രായക്കുറവുള്ള
   • പ്രായം കുറഞ്ഞ
   • ഇളം പ്രായമുള്ള
   • ചെറുപ്പമുള്ള
X