കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. Youngly+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

    • ക്രിയാവിശേഷണം :Adverb

      • യൗവനത്തോടെ
X