കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Youngsters+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യങ്സ്റ്റർസ്
  • നാമം :Noun

   • യുവാക്കള്‍
 2. Youngster+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  യങ്സ്റ്റർ
  • നാമം :Noun

   • യുവാവ്‌
   • തരുണന്‍
   • ചെറുപ്പക്കാരന്‍
   • ബാലകന്‍
   • യുവാവ്
   • താരുണ്യത്തിളപ്പുളളവന്‍
   • കൗമാരപ്രായക്കാരന്‍
X