1. അംഗം, അം-

  സം.

   • നാ. ശരീരം
   • നാ. അവയവം (കൈകാലുകള്‍, മൂര്‍ധാവ്, പൃഷ്ടം, ഉദരം ഇവ)
   • നാ. (ജ്യോ.) ലഗ്നം
   • നാ. മനസ്സ്
   • നാ. ഭാഗം, പൂരിപ്പിക്കുന്ന അഒശം
   • നാ. ഒന്നിന്‍റെ ഘടകം
   • നാ. മന്ത്രാംഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. അപ്രധാനാംശം
   • നാ. കൂട്ടത്തില്‍പ്പെട്ട വ്യക്തി
   • നാ. പഞ്ചസന്ധികളുടെവിഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
   • നാ. താളത്തിന്‍റെ കാലം, മാര്‍ഗം
   • വ്യാക. അംഗക്രിയ (നാമാംഗം, ക്രിയാംഗം)
   • വ്യാക. പ്രകൃതിയും ഇടനിലയുംകൂടിച്ചേര്‍ന്ന പദഭാഗം
   • നാ. ആറ് എന്ന സംഖ്യ
   • നാ. ബീഹാറും ബംഗാളിന്‍റെ പടിഞ്ഞാറന്‍ ഭാഗങ്ങളും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന പ്രദേശത്തിന്‍റെ പൗരാണികനാമം
 2. അം1

   •   തിര്യഗ്ജന്തുക്കളുടെയും അചേതനപദാര്‍ഥങ്ങളുടെയും മറ്റും പേരായ അകാരാന്തപുല്ലിംഗശബ്ദങ്ങള്‍ സംസ്കൃതത്തില്‍നിന്നും മറ്റും മലയാളത്തില്‍ നപുംസകശബ്ദങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുമ്പോള്‍ അന്ത്യമായ അകാരത്തിന്‍റെ സ്ഥാനത്തുവരുന്ന ശബ്ദം. ഉദാ: സം.അശ്വ: - മ. അശ്വം. സം. കാല: - മ. കാലം. ഇത്യാദി.
 3. അം2

   •   നപുംസകലിംഗത്തിലുള്ള പല മലയാളനാമപദങ്ങളുടെയും അന്തം. സംസ്കൃതത്തിലെ നപുംസകനാമങ്ങളുടെ അന്തത്തിലെ "അം"-ല്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണിത്. മരം, വെള്ളം ഇത്യാദി ശുദ്ധമലയാളരൂപങ്ങളിലും ഇതു കാണപ്പെടുന്നു എന്നതു തന്നെ തെളിവ്. ഇതു നപുംസകലിംഗപ്രത്യയമാണെന്നും അല്ല വെറും അംഗപ്രത്യയമാണെന്നും രണ്ടുപക്ഷമുണ്ട്. മരം, വെള്ളം തുടങ്ങിയ ദ്രവ്യനാമങ്ങളില്‍ ലിംഗപ്രത്യയമായും അനക്കം, ആട്ടം മുതലായ ക്രിയാനാമങ്ങളില്‍ അംഗപ്രത്യയമായും എടുക്കാമെന്ന് മറ്റൊരഭിപ്രായം.
 4. അം3

   •   ഒരു കൃതികൃത്പ്രത്യയം. ഉദാ: ഓട്ടം, ചാട്ടം, പിണക്കം.
 5. അംഗം

  സം.

   •   അംഗം.
 6. ആംഗം

  സം. ആംഗം

   • നാ. മനോഹരമായ ശരീരം
 7. ആം

  <ആകും

   • വ്യാക. ആകുന്നു, ആണ്, ആകും, ആയിരിക്കും, ഭവിക്കും. (ആഖ്യാതമായി പ്രയോഗം)
   • വ്യാക. കഴിയും, പ്രാപ്തിയുണ്ടാകും
   • വ്യാക. കൊള്ളത്തക്കതാണ്, നന്നാണ്
   • വ്യാക. ഒരു ഭാവിപ്രത്യയം. ഇതു പേരെച്ചപ്രത്യയമായും നില്‍ക്കും
   • വ്യാക. അനുജ്ഞായകപ്രത്യയം. ഉദാ: കാണാമ്പോകാം
   • വ്യാക. പൂരണിതദ്ധിതപ്രത്യയം, ആകുന്ന, ആയ
X