1. അംഗക്രിയ

  സം. -ക്രിയാ

   • നാ. യാഗത്തിന്‍റെ അംഗമായ ക്രിയ
   • നാ. സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്‍ പൂശല്‍
   • വ്യാക. പറ്റുവിന
X