1. അംഗക്ഷേപം

    സം. -ക്ഷേപ

      • നാ. അംഗത്തിന്‍റെ ക്ഷേപം, അംഗവിക്ഷേപം, ആംഗ്യം
X