1. അംഗഗ്രഹം

    സം. -ഗ്രഹ

      • നാ. അംഗങ്ങളിലുള്ള പിടിത്തം, കോച്ചല്‍, കൊളുത്ത്
X