1. അംഗഘാതം

    സം. -ഘാത (ആയുര്‍.)

      •   അംഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തളര്‍ച്ച, തളര്‍വാതം.
X