1. അംഗചാരി

    സം. -ചാരിന്‍

      • നാ. സംഗീതത്തിലെ നൂറ്റൊന്ന് അലങ്കാരങ്ങളില്‍ ഒന്ന്
X