1. അംഗജചാപം

    സം. അംഗജ-ചാപ

      • നാ. കാമദേവന്‍റെ വില്ല്
      • നാ. കരിമ്പ്
X