1. അംഗജന്മാവ്

    സം. അംഗ-ജന്മന്‍

      • നാ. കാമദേവന്‍
X