1. അംഗജന്‍

  സം. അംഗ-ജ

   • നാ. കാമദേവന്‍
 2. അംഗജന്‍

  സം.

   •   അംഗജന്‍.
X