1. അംഗജരിപു

    സം. -രിപു

      • നാ. കാമന്‍റെ ശത്രു, ശിവന്‍
X