1. അംഗജവൈരി

    സം. -വൈരിന്‍

      • നാ. ശിവന്‍
X