1. അംഗജാര്‍ത്തി

  സം. അംഗജ-ആര്‍തി

   • നാ. കാമപീഡ
 2. അംഗജാരാതി, -ജാരി

  സം. -അരാതി, -അരി

   • നാ. അംഗജവൈരി
 3. ജരി

   • നാ. വൃദ്ധന്‍. (സ്‌ത്രീ.) ജരിണി
X