1. അംഗജ്വരം

    സം. അംഗ-ജ്വര

      • നാ. ഒരുതരം ക്ഷയരോഗം
X