1. അംഗജ1

  സം. -ജ

   • നാ. ശരീരത്തില്‍ നിന്നുണ്ടായ
   • നാ. അലങ്കാരരൂപമായ
 2. അംഗജ2

  സം. -ജാ

   • നാ. മകള്‍
X