1. അംഗദ

    സം. -ദാ

      • നാ. ദക്ഷിണദിക്കിലെ ദിഗ്ഗജത്തിന്‍റെ പിടി
X