1. അംഗനാപ്രിയം

    സം. "സ്‌ത്രീകള്‍ക്കു പ്രിയമുള്ളത്"

      • നാ. മാവ്
      • നാ. അശോകം
X