1. അംഗപതി

    സം. അംഗ-പതി

      • നാ. അംഗരാജ്യത്തിന്‍റെ പതി, കര്‍ണന്‍
X