1. അംഗപ്രത്യംഗ

    സം. അംഗ-പ്രത്യംഗ

      • വി. അംഗത്തെയും (ശരീരത്തെയും) ഓരോ അവയവത്തെയും പറ്റിയുള്ള
X