1. അംഗപ്രദക്ഷിണം

    സം. -പ്രദക്ഷിണ

      • നാ. അംഗംകൊണ്ടുള്ള പ്രദക്ഷിണം, ശയനപ്രദക്ഷിണം
X