1. അംഗപ്രസാരണം

    സം. അംഗ-പ്രസാരണ

      • നാ. അംഗങ്ങള്‍ നിവര്‍ത്തുക, മൂരി നിവരുക
X