1. അംഗപ്രായശ്ചിത്തം

    സം. -പ്രായശ്ചിത്ത

      • നാ. ശാരീരികമായ അശുദ്ധിക്കുള്ള പ്രായശ്ചിത്തദാനം (പുല, വാലായ്മ മുതലായതിന്)
X