1. അംഗഭൂവ്

  സം. -ഭൂ

   • നാ. കാമന്‍
   • നാ. പുത്രന്‍
   • നാ. അംഗരാജ്യം
X