1. അംഗമര്‍ദം

    സം. -മര്‍ദ

      • നാ. ശരീരം നുറുങ്ങുമാറുള്ള വേദന
      • നാ. അംഗത്തെ മര്‍ദിക്കല്‍, കാലുതിരുമ്മല്‍
X