1. അംഗമര്‍ദകന്‍

    സം. -മര്‍ദ, -മര്‍ദക

      • നാ. മെയ്യുഴിയുന്നവന്‍, തിരുമ്മുകാരന്‍
X