1. അംഗയജ്ഞം

    സം. -യജ്ഞ

      • നാ. പ്രധാനയാഗത്തിന്‍ അംഗമായ യാഗം
X