1. അംഗയഷ്ടി

    സം. -യഷ്ടി

      • നാ. മെലിഞ്ഞ ശരീരം
X