1. അംഗരുഹം

    സം. -രുഹ "അംഗത്തില്‍ മുളയ്ക്കുന്നത്"

      • നാ. രോമം
X