1. അംഗവികല

    സം. -വികല

      • വി. അംഗത്തിനു വൈകല്യമുള്ള, ശരീരത്തിനു മുറിവോ ചതവോ ഉള്ള
X