1. അംഗവിക്ഷേപം

    സം. -വിക്ഷേപ

      • നാ. അംഗങ്ങളുടെ വിക്ഷേപം, ആംഗ്യം
X