1. അംഗവിധി

    സം. -വിധി

      • നാ. പ്രധാനവിധിക്കു അംഗമായ വിധി
X