1. അംഗവേഷ്ടി

    സം. -വേഷ്ടിന്‍

      • നാ. അംഗവസ്ത്രം, ഉത്തരീയം
X