1. അംഗവൈരൂപ്യം

    സം. -വൈരൂപ്യ

      • നാ. അംഗത്തിന്‍റെ ഭംഗിക്കുറവ്
X