1. അംഗസംഗം

  സം. -സംഗ

   • നാ. അംഗങ്ങളുടെ സംഗം
   • നാ. ആലിംഗനം
   • നാ. സമ്യോഗം
X